Yleistä

Pro Component Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja antaa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on kertoa asiakkaille, miten heidän henkilötietoja käsitellään yrityksessämme.

Rekisterin tiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisteri on nimeltään Pro Component Oy:n asiakasrekisteri ja sen rekisterinpitäjänä toimii:

Pro Component Oy (Y-tunnus: FI09073572)

Kavallinpelto 10

02710 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Vesa Nuutinen, vesa.nuutinen@procomponent.fi
P. +358 400 468 822

Kerättävät henkilötiedot

Henkilön itsensä antamat tiedot tai henkilön tunnistavat tiedot

 • Nimi
 • Puhelin
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilön edustama yritys

Palvelujen käytöstä havaitut tai analytiikasta johdetut tiedot

 • Ostohistoria
 • Toimitustiedot
 • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot
 • Kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tietojen pääsääntöinen lähde on henkilö itse. Jos saamme kolmansilta osapuolilta henkilötietoja, niin ilmoitamme niistä ko. henkilölle siitä ensimmäisessä yhteydenotossa tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanottamisesta.

Henkilötietojen tallennuksen oikeudellisena perusteena on sopimuksen tuottaminen (Pro Component Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde), henkilön suostumus ja oikeudelliset velvoitteet (esim. kirjanpitolaki)

Kerättyjen henkilötietojen käyttö

 Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimittamiseen, käsittelyyn ja arkisointiin
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman ja kohdennetun markkinoinnin tuottamiseen
 • Pro Component Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta lainvastaiselta käsittelyltä.

Pro Component Oy:n henkilötietoja säilytetään Suomessa. Palvelimet on suojattu tietomurtoja vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyviä tietosuojakäytäntöjä ja kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.  Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelijät

Vain Pro Component Oy:n omilla työntekijöillä on pääsy tallennettuihin henkilötietoihin. Pro Component Oy:n henkilökunta on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin työntekijä näkee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävän suorittamiselle välttämätöntä.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tämä voi tapahtua vain luotetuille sopimuskumppaneille. Kyseisten sopimuskumppaneiden kanssa Pro Component Oy on tehnyt kirjallisen sopimuksen, jossa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetukset ja muut lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytysaika / henkilötietojen poistaminen

Pro Component Oy säilyttää tallennettuja henkilötietoja vain tarvittavan ajan minkä tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset vaativat.

Henkilö jonka henkilötietoja on tallennettu, on oikeutettu pyytämään omien tietojensa poistamista tai jos poistaminen ei ole mahdollista niin silloin anonymisointia. Poisto ja anonymisointi ovat peruuttamattomia toimenpiteitä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, esim.:

 • Kirjapitolaki määrittelee tiedolle pidempiä tallennusaikoja riippumatta siitä onko aineistossa henkilötietoja vai ei.
 • Kaupan tietokannoista on otettava riittävä varmuuskopiointi tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Henkilön oikeudet

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on tallennettu, on oikeus:

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja niistä jäljennös
 • Pyytää itseään koskeviin tietoihin oikaisemista tai poistoa
 • Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojensa käsittelyyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä

Jos henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen, niin henkilöllä on koska tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Tämä ei vaikuta kuitenkaan ennen peruuttamista suoritettuihin tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Henkilö voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen info@procomponent.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity että käsittelijämme voi todentaa henkilöllisyyden. Jos Pro Component Oy ei pysty kaikilta osin toteuttamaan pyyntöä (esim. sellaisten tietojen poistamista joille on oikeudellinen velvoite säilyttää), niin ilmoitamme siitä henkilölle.

Jos henkilö huomaa että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, niin hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle www.tietosuja.fi/fi/.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille ja EU:n ulkopuolelle

Pro Component Oy voi luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille esim. toimituksen takaamiseksi ja markkinointiviestien välittämistä varten.

Luovutamme tietoja myös viranomaisille tarvittaessa. Sellaisissa tapauksissa informoimme henkilöä, johon tiedon luovutus kohdistuu, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Kuljetusliikkeelle, kun kyseessä tilatun tavaran toimitus tai esim. huollettavan laitteen nouto
 • Laskuoperaattorille
 • Tuotteen toimittajalle (esim. sähköisiä lisenssejä hankittaessa)
 • Perintäyhtiölle (erääntyneiden laskujen siirtyessä perintään)
 • Analytiikkakumppaneille

Tietojen välityksessä noudatamme tietoturvan ja -suojan korkeaa tasoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Pro Component käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella, kuitenkin EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksien (privacyshield.gov/list) puitteissa. Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot on suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Verkkosivut ja evästeet

Pro Component Oy:n verkkosivulla ja verkkokaupassa käytetään evästeitä (”Cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten esim. selaimen paikallinen varasto (”Local Storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pienikokoisia tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määrätty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Näitä tekniikoita käytetään toimintojen toteuttamiseen, personointiin, analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pro Component Oy varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste on päivitetty 5.6.2018

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Yhteydenotto

Yksityisyyteen, henkilötietojen käsittelyyn tai tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen: info@procomponent.fi